EDEBİYAT NEDİR

 

Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir. Edebiyatın da bir yöntemi olduğundan o da bir bilimdir.

Edebiyat bir bilimin yapması gereken:

-anlama,

-yorumlama,

-değerlendirme,

-benzerleriyle karşılaştırma,

-yerleştirme basamaklarını yaptığı için bir bilimdir.

Edebiyat’ın amacı estetik ve güzelliktir. Edebiyat’ı edebiyat yapan iki temel özellik vardır:

 1) Dil-üslup 

2) Estetik-güzellik.

Bu özelliklerin ikisi de okuyucuya ve yazara göre değişkendir. Edebiyat duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine anlatabilmek için bir araç niteliğindedir. Edebiyatta içerikten çok o içeriğin nasıl dile getirildiği önemlidir. Edebiyat sanatçıyı, bilimi ve eseri içinde yaşadığı dönemi ve türü içindeki yerini inceler.

Edebi eserin incelenmesi açısından, bir sosyal bilimdir. Diğer sosyal bilimleriyle sürekli iletişim ve etkileşim içindedir. Edebiyatın diğer sosyal bilimlerden farkı: yaratıcı olması, öznel olması ve kurmaca olmasıdır. Edebiyat tarihinin oluşturulması açısından, edebiyat bilimi önemlidir.


 


Edebiyat’a teşkil eden olaylar

 

1)Savaşlar: Toplumu derinden etkilediği gibi, bir toplum ürünü olan edebiyatı da etkilemiştir. Örnek: Kurtuluş Savaşı
2) Göçler ve tabii afetler: Bunlar bölgesel etkilerdir. Halkta derin izler bıraktığı için önemli derecede çok malzeme oluştururlar.
3) Kültürel değişim: Kültür, bir toplumun yaşayış biçimidir. Toplumun yaşam biçimi değişince buna bağlı olarak edebiyat da değişir. Toplumların yaşamlarına yeni şeyler girince kültürleri ve edebiyatı da değişir.
4) Aşk, sevgi: Bunlar bireysel etkilerdir.
5) Doğa: Bu unsur temel teşkil etmez, sadece farklı bakış açıları için ortam oluşturur.

Edebiyat ile diğer bilimler ilişkisi:

1) Sosyoloji: Sosyoloji toplum bilimidir. Toplumda meydana gelen olaylar edebi eserlere yansır. Sosyologlar da bu eserlerden yola çıkarak toplumsal olgulara ulaşabilirler. Tam tersi de olabilir.

2) Tarih: Tarihçiler edebi eserlere bakarak, eserin yazıldığı dönem hakkında bilgi edinebilirler. O dönemdeki yaşam koşullarını bulabilirler.

3) Psikoloji: Edebiyatçıların yazmış olduğu eserlerden psikologlar veya psikiyatrlar psikoanaliz yapabilirler.

4) Coğrafya: Özellikle, yazılan gezi yazılarından coğrafyacılar, o eserdeki yerin coğrafi özelliklerini bulabilirler.

Edebi Eser (Sanat Eseri), malzemesi dil olan, sanat gayesi ile yazılmış, estetik, zevk ve heyecana yönelik olan bir anlatım veya ifade tarzının oluşturduğu yapının adıdır. Edebi eser, insan eseridir, orjinaldir, özgündür, tektir, bireyseldir. Faydaya bağımlı değildir; ama ondan bir takım faydalı bilgiler elde edilebilir. Toplumda yaşanan olayları ve durumları yansıtması bakımından bir ayna görevi görür. Edebi eser kurmacadır. Kurmaca(İtibari), sanatçının dış dünyadan aldığı malzemeyi, kendi anlayışı, dünya görüşü ekseninde yeniden bir kurguyla ortaya koyduğu sonuçtur. Sanatçı her ne kadar gerçeği anlatırsa anlatsın o eser bir kumacadır. Bu anlamda edebi eser bir ayna görevi görür.


Edebi eserin ölçütleri

 

1) Eserin alacağı yapı(nesir, nazım),

2) Dil kullanımı,

3) İfade biçimi,

 4) Üslup,

5) Edebi sanatlar ve eserde uygulanış biçimi, 

6) Eserin hacmi, 

7) Konu seçimi, 

8) Sanatçının bakış açısı

Edebi akım: Belli bir dönemde, belli bir sanatçı gurubunun ortak bir sanat, estetik veya edebiyat anlayışı çerçevesinde oluşturdukları edebi hareket veya bu ortamda meydana getirmiş oldukları edebi eserlerin bütünüdür.


Edebiyat, aşağıdaki şekillerde tanımlanmaktadır:

1. Estetik amaçlı oldukları kabul edilen yazılı yapıtlar bütünü.
2. Yazıldıkları ülke, çağ, ortam, bağlı oldukları tür açısından ele alınan bu yapıtlar.
3. Bu yapıtlara ilişkin bilgiler, incelemeler bütünü: Edebiyat dersleri.
4. Yapıtların üretilmesi, edebiyatçının, yazarın etkinliği, mesleği.
5. Yapay, yüzey sel. genellikle içtenlikten uzak, süslü yazı ya da söylem için kullanılır: Bütün bu sözler edebiyattan başka bir şey değil.
6. Edebiyat yapmak, bir konuda boş, gereksiz, süslü püslü sözler söylemek: Bırak edebiyat yapmayı da düşündüğünü açıkça söyle.

Edebiyatın ne olduğunu belirlemek için sayısız tanımlar ileri sürülmüştür ama, bunların tümü de, önünde sonunda geçişli-geçişsiz, dışa dönük-içe dönük karşıtlığına indirgenebilir. Kimilerine göre estetik yazının kendi dışında bir amacı yoktur, dolayısıyla da yönetim, politika, gazete vb dilinin, ya da günlük konuşmanın zorunlulukları dışında kalır ve bu özerkliğin sağladığı çok yönlülükle, bir metin olarak, özerk bir yapı olarak, kendi yasaları dışında hiçbir yasa tanımadan kendi kendini oluşturur. Burada hesaba katmak zorunda olduğumuz kavram, gerçekliğin denetimi dışında kalan şeylere yönelik düşsel kavramıdır; ama bu kavram, nesnelliği de beraberinde getirmez, yalnızca yapıtın kendi içindeki karşılıklı bağıntıların varlığını belirler. Ama, düşsel de, sistem de gerçekte ayırt edici özellikler sayılamaz. Örneğin gazetecilik de, politika da, hem düşsel hem sistemlidir. Geçişsizlik de bizi kesin bir yargıya götürmez: bir metin okunduğuna, okunacağına göre. ister istemez okur üstünde etkisi olacaktır, yani okumanın kendisi kendi başına bir etkidir Şunu da unutmayalım ki, bu çözümleme sorunları, çağımızın ortaya çıkardığı sorunlardır: bütün zorluk, toplumsal olarak kurumlaşmış çeşitli söylemleri, çeşitli dilleri değerlendirecek bir karşılaştırma sisteminin yokluğundan kaynaklanır. Aristoteles’in edebiyat kuramı, Platonun mimesis üzerindeki görüşleri, edebiyatın dışında kalan varlıkbilimsel statülerdir. Boleau’nun Art poetique’i yazınsal bir tiplemeden çok sosyal topoloji üzerinde yer alan sınırlı bir topolojidir. Bu bakımdan. Sartre soruna başka bir açıdan bakarak edebiyat nesnesinin konumunu belirlemekte ve üretici etkinliğin koşullarını incelemekte haklıdır.

Bu durumda, edebiyat nesnesini ayırt etme çabasının kendisi de anlamlıdır. Çağdaş eleştiri, edebi olan ile edebi olmayanı ayırt etmeye kalkışmayı boş bir çaba olarak görür. Edebi ile edebi olmayanın birbirleri dışında varlıkları yoktur. Sartre’ın sorgulaması, toplumsal yönü bir yana, batı uygarlığının ayırt edici özelliği olan anlaşılırlık saplantısının bir parçasıdır. Jakobson tarafından tanımlanan ve geçişsizliğin bütün çeşitlemelerini toparlayan şiirsel işlev kavramı, dille anlatım arasında ayrı bir edebiyat kuramını temellendirmek için şart olan bir sınır çizer.

Oysa, dilin genel kullanımında, bir yazı nesnesi, bir okuma nesnesi olan edebiyat azınlıkta kalır. Edebiyat, günlük dilin, uğradığı değişiklik edebiyatı da değişikliğe uğratan kullanım dilinin dışında değil, tam tersine, bu günlük dilin içinde, bu dile yönelik özel bir işlemdir. Y.Lotman bunu çok iyi vurguluyor: edebiyat her zaman ikincildir, işlevini de bu kaçınılmaz dana sonralıktan alır, günlük kullanım diline özerklik ve geçerlik kazandım, bu dili ayıklanması ve örgütlemesiyle onu doğrulamış olur. Burada karşımıza çıkan sorun, düşsellik sorunudur: düşsel’i, yaratılanı yalan, sahte sayamayız; bu, onu bilmemek, tanımamak olur Bir sözün, bir söylemin, düşsel bir yapıtta yer almakla dilsel yapısında bir değişikliğe uğraması, yeni bir sözdizimsel yapıya dönüşmesi zorunlu değildir; bütün değişiklik, bu söylemin yadsınamayacak bir statüye kavuşmasında, yadsınmaktan kurtulmasındadır.

Metnin, geçimsizlikten kaynaklanan çok değerliliği, burada gerçek işlevini bulur. Yadsınamayacak demek, aynı zamanda bozulamayacak, saptırılamayacak. yani kendisi üzerinde kendi dediğinden başka şey söylenemeyecek demektir Yapıtın bu özelliği çok değerli olmasından gelir. Çok değerlilik ya da çok yönlülük, salt bir göndergeyi, yapıt dışında yapıta kaynak ve dayanak olabilecek salt bir gerçekliği yadsır ve edebiyat yapıtının saltlığını temellendirir. Bu çok değerliliğin iki oluşum yolu vardır: eğretileme ve düz değişmece Eğretileme bütünleyici ve mitolojiye dönüştürücü bir işlemdir: çeşitli anlam düzeylerinin bir aşama düzenine göre üst üste sıralandığı anlamsal bir paradigma kurar; yapıtın oluşum sistemini birtakım kodlara bağlar ve çeşitli işaretlerle kültür çağrışımlarını bu kodlara göre birleştirir.

Boileau işte bu sistemin kuramını açıklamıştı. Bunun yanı sıra, eğretileme yoluyla, yapıtın tekilliğine karşıt bir genelde kod dışı bir paradigma da kurulabilir: buna örnek olarak romantizmi ve ikide bir halka, sanata vb. seslenişini gösterebiliriz. Eğretilemenin tersine, düz değişmece, her tekil öğeyi bir yeni düzenlemenin hareket noktası olarak ele alır ve o güne dek kültür ortamında birbirine bağlanmamış verileri yan yana getirerek yeni karma oluşumlar yaratır. Edebi yaratma ve buna bağlı olarak günlük dilin ve söylemin geçerli bir dile dönüşümü eğretileme ve düz değişmece sistemlerinin ardışık ve karma kullanımından kaynaklanır. Düz değişmece ile edebiyatın özerkliği davasında o güne kadar göz ardı edilen yeni veriler onaya çıkmıştır.


Ad Soyad :
E-posta :
Mesaj :
 

Tarih: 2020-09-09
Yazan: Mikail yilmaz
E-Mail: ymikail556@gmail.com
Mesaj: güze site

Tarih: 2020-09-10
Yazan: Yusuf
E-Mail: ysfdrgn.73@hotmail.com
Mesaj: Bana Edebiyat Yapma

Tarih: 2021-02-26
Yazan: OEeLAuVIXwxQ
E-Mail: thomasjackson7441@gmail.com
Mesaj: CrjwhHNEYxLQ

Tarih: 2021-02-26
Yazan: JhwOvKEAuslcxm
E-Mail: thomasjackson7441@gmail.com
Mesaj: UnTFYrGV

Tarih: 2021-03-02
Yazan: VHKLegGOMXTpDZWy
E-Mail: chloeharvey8691@gmail.com
Mesaj: dQBilvMNe

Tarih: 2021-03-02
Yazan: aPJVtnRGuKdfvZQD
E-Mail: chloeharvey8691@gmail.com
Mesaj: olQtOHcuazWKfkTy

Tarih: 2021-03-09
Yazan: AetLRCMXEdYhGy
E-Mail: hellerygrva93@gmail.com
Mesaj: hMPJdwfaxCN

Tarih: 2021-03-09
Yazan: vTKaMsZFPStRIgdu
E-Mail: hellerygrva93@gmail.com
Mesaj: qBZrLhGWgETvQ

Tarih: 2021-03-14
Yazan: gfYWhcZGVjzmxAwP
E-Mail: jeffryjoseph9974@gmail.com
Mesaj: zOudxqfPgFN

Tarih: 2021-03-14
Yazan: kXGtuBwWFlrqOnEp
E-Mail: jeffryjoseph9974@gmail.com
Mesaj: hAQzSqwofkyD

Tarih: 2021-03-22
Yazan: KQFvthwBAmkdNzM
E-Mail: harringtonwalter20@gmail.com
Mesaj: FOViHYqAD

Tarih: 2021-03-22
Yazan: XFDkTVfspuJ
E-Mail: harringtonwalter20@gmail.com
Mesaj: nFHtCOoN

Tarih: 2021-03-26
Yazan: hTLSJguWAD
E-Mail: johnholmes10919@gmail.com
Mesaj: yxRuXZfLkEhNqcwg

Tarih: 2021-03-26
Yazan: XUuWPlhbCA
E-Mail: johnholmes10919@gmail.com
Mesaj: FaTLNvXwuztKZM

Tarih: 2021-03-31
Yazan: Eness 🍂
E-Mail: enes@gmail.com
Mesaj: Teşekkürler

Tarih: 2021-04-01
Yazan: CYNSLPzrUHQMld
E-Mail: boutakinbk@gmail.com
Mesaj: vGsnZWpCVwomY

Tarih: 2021-04-03
Yazan: Dickens
E-Mail: dickens.jason@gmail.com
Mesaj: |Looking for fresh buyers? Acquire thousands of people who are ready to buy sent directly to your website. Increase your profits quick. Start seeing results in as quick as 72 hours.} To get details Visit: http://bit.ly/web-traffic-targeted-for-your-niche

Tarih: 2021-04-06
Yazan: FUxnpMEcjTfuDIm
E-Mail: requidowxv@gmail.com
Mesaj: dXaPTeDtzoLfKnWg

Tarih: 2021-04-06
Yazan: QsCoyePJOhj
E-Mail: requidowxv@gmail.com
Mesaj: AhPImuqF

Tarih: 2021-04-18
Yazan: Jones
E-Mail: eric.jones.z.mail@gmail.com
Mesaj: CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business, potentially converting up to 100X more eyeballs into leads today!

Tarih: 2021-04-20
Yazan: Jones
E-Mail: eric.jones.z.mail@gmail.com
Mesaj: And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way.

Tarih: 2021-04-27
Yazan: MmtEHuResZx
E-Mail: mature139bekerman@gmail.com
Mesaj: YsOUQVlAb

Tarih: 2021-04-27
Yazan: UFStIBPogj
E-Mail: mature139bekerman@gmail.com
Mesaj: UmTlebFSMiExC

Tarih: 2021-04-29
Yazan: Munro
E-Mail: munro.leonora51@gmail.com
Mesaj: {{Looking for|Want to find|Want to get|Do you need} more {buyers|clients|people ready to buy|customers|serious customers|business} {for your site|for your website|for your website or online store|for your online business}? {We can provide|We can get you|We can deliver} {targeted|keyword targeted} {traffic|visitors|people} {specifically|precisely} {for your business model|for your specific type of business|for your business|for your type of business}

Tarih: 2021-05-01
Yazan: reagan cowan
E-Mail: reagancowan.sc.61275339@mojorage.life
Mesaj: reagan cowan

Tarih: 2021-05-01
Yazan: reagan cowan
E-Mail: reagancowan.sc.61275340@mojorage.life
Mesaj: reagan cowan

Tarih: 2021-05-01
Yazan: Armitage
E-Mail: tasha.armitage@msn.com
Mesaj: {{Looking for|Want to find|Want to get|Do you need} more {buyers|clients|people ready to buy|customers|serious customers|business} {for your site|for your website|for your website or online store|for your online business}? {We can provide|We can get you|We can deliver} {targeted|keyword targeted} {traffic|visitors|people} {specifically|precisely} {for your business model|for your specific type of business|for your business|for your type of business}

Tarih: 2021-05-01
Yazan: eqPKhzDMAyRZCkSf
E-Mail: fewhappenhv@gmail.com
Mesaj: HcWVNyEbqjaIf

Tarih: 2021-05-01
Yazan: vtBaAMkiYeHDsw
E-Mail: fewhappenhv@gmail.com
Mesaj: TQkczmvgjEbIWp

Tarih: 2021-05-04
Yazan: Kroll
E-Mail: kroll.cerys5@gmail.com
Mesaj: If you're looking to get some visitors to your site quick, we sell 3000 niche targeted visitors for just $39 if you're interested. Hassle free money back guarantee if you're not happy. Take a quick look at my site now: http://bit.ly/quick-web-traffic

Tarih: 2021-05-07
Yazan: Mast
E-Mail: mast.marcella@gmail.com
Mesaj: If you feel we’d make a good fit, I’d love to invite you to our referral program.

Tarih: 2021-05-07
Yazan: Youngblood
E-Mail: youngblood.sherlene@hotmail.com
Mesaj: Boost visitor volumes to your site fast. Get 3,000 visitors in any niche for less than $40. Traffic guaranteed or your money refunded: http://bit.ly/real-human-visitors

Tarih: 2021-05-08
Yazan: Mooner
E-Mail: thomas.mooner@gmail.com
Mesaj: Freelancers with amazing ideas, perfect skills, outstanding knowledge, low cost, ready to start right now, here: https://bit.ly/3vKlcxo

Tarih: 2021-05-12
Yazan: Jones
E-Mail: eric.jones.z.mail@gmail.com
Mesaj: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at edebiyathocasi.com.

Tarih: 2021-05-13
Yazan: Whitacre
E-Mail: kirsten.whitacre@yahoo.com
Mesaj: Buy web traffic and boost visitors and sales in just 24 hours! Traffic guaranteed or full refund: http://bit.ly/web-traffic-for-any-niche

Tarih: 2021-05-15
Yazan: Ennor
E-Mail: ennor.gertie@outlook.com
Mesaj: Buy qualified web traffic for your site. Keyword Targeted. Full refund if not happy. http://bit.ly/boost-web-traffic-now

Tarih: 2021-05-15
Yazan: Jones
E-Mail: eric.jones.z.mail@gmail.com
Mesaj: Content looks pretty good…

Tarih: 2021-05-17
Yazan: Stubbs
E-Mail: stubbs.etta@gmail.com
Mesaj: Do you advertise with Facebook or Google? Or any other social media? You're probably paying way too much for clicks. I can get you high quality, niche targeted visitors to your site for less than a penny per click! 24 hour turnaround. Money back if not satisfied. Here's my site: http://bit.ly/boost-web-traffic-now

Tarih: 2021-05-18
Yazan: Jones
E-Mail: eric.jones.z.mail@gmail.com
Mesaj: Plus, now that you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation pronto… which is so powerful, because connecting with someone within the first 5 minutes is 100 times more effective than waiting 30 minutes or more later.

Tarih: 2021-05-20
Yazan: Blackall
E-Mail: kimberley.blackall@gmail.com
Mesaj: Stats show that people are spending too much on ads online. Some sites are paying as much as $50 per click! This happens because there are too many sites all advertising at the same places. For example, Google is one of the oldest online advertisers around and they have literally billions of websites advertising with them. This creates a level of ad saturation that can only be fixed with higher bids for clicks. You see, the more they charge for clicks the less ads they have to show and that's good for them. Now it's time to do what's good for you! We can generate niche targeted clicks for you using ads that appear on news websites like cnn.com for less than a penny each! Money back guarantee if you're not satisfied: http://bit.ly/boost-web-traffic-now

Tarih: 2021-05-23
Yazan: Trevizo
E-Mail: trevizo.woodrow@msn.com
Mesaj: Stats show that people are spending too much on ads online. Some sites are paying as much as $50 per click! This happens because there are too many sites all advertising at the same places. For example, Google is one of the oldest online advertisers around and they have literally billions of websites advertising with them. This creates a level of ad saturation that can only be fixed with higher bids for clicks. You see, the more they charge for clicks the less ads they have to show and that's good for them. Now it's time to do what's good for you! We can generate niche targeted clicks for you using ads that appear on news websites like cnn.com for less than a penny each! Money back guarantee if you're not satisfied: http://bit.ly/boost-web-traffic-now

Tarih: 2021-05-26
Yazan: oBLCkEglfrcjU
E-Mail: cristi167cristi167@gmail.com
Mesaj: gecnioCyjF

Tarih: 2021-05-26
Yazan: MreXtJiWZwm
E-Mail: cristi167cristi167@gmail.com
Mesaj: znUyWJqPuLibm

Tarih: 2021-05-28
Yazan: Alba
E-Mail: sean.alba@googlemail.com
Mesaj: Stats show that people are spending too much on ads online. Some sites are paying as much as $50 per click! This happens because there are too many sites all advertising at the same places. For example, Google is one of the oldest online advertisers around and they have literally billions of websites advertising with them. This creates a level of ad saturation that can only be fixed with higher bids for clicks. You see, the more they charge for clicks the less ads they have to show and that's good for them. Now it's time to do what's good for you! We can generate niche targeted clicks for you using ads that appear on news websites like cnn.com for less than a penny each! Money back guarantee if you're not satisfied: http://bit.ly/boost-web-traffic-now

Tarih: 2021-05-28
Yazan: Teague
E-Mail: teague.candace@gmail.com
Mesaj: However, if you’re not interested, don’t feel any need to respond.

Tarih: 2021-05-29
Yazan: MkCDNled
E-Mail: tallanrussianincon@gmail.com
Mesaj: CWIcaRQzNmrLph

Tarih: 2021-05-29
Yazan: LMcfuotXaRJNTG
E-Mail: tallanrussianincon@gmail.com
Mesaj: pLNFdVBlw

Tarih: 2021-06-04
Yazan: JnQvLKWTsHetaNGh
E-Mail: camrony475@gmail.com
Mesaj: SMGhVBxNrlafbzmI

Tarih: 2021-06-04
Yazan: ToIeZazNn
E-Mail: camrony475@gmail.com
Mesaj: uCOZEgRANJoSfLq

Tarih: 2021-06-06
Yazan: River
E-Mail: river.ladonna12@outlook.com
Mesaj: Stats show that people are spending too much on ads online. Some sites are paying as much as $50 per click! This happens because there are too many sites all advertising at the same places. For example, Google is one of the oldest online advertisers around and they have literally billions of websites advertising with them. This creates a level of ad saturation that can only be fixed with higher bids for clicks. You see, the more they charge for clicks the less ads they have to show and that's good for them. Now it's time to do what's good for you! We can generate niche targeted clicks for you using ads that appear on news websites like cnn.com for less than a penny each! Money back guarantee if you're not satisfied: http://bit.ly/boost-web-traffic-now

Tarih: 2021-06-06
Yazan: Kitson
E-Mail: eleanor.kitson@googlemail.com
Mesaj: There is no black magic to successfully attracting customers via the web, but it's commonly known that social signals can help a lot.|

Tarih: 2021-06-07
Yazan: MbsoOVEjpi
E-Mail: spencerjohn589@gmail.com
Mesaj: VBMtDxsQbnZTWl

Tarih: 2021-06-07
Yazan: jDNaHmkRL
E-Mail: spencerjohn589@gmail.com
Mesaj: jySMeVwpBDbIQR

Tarih: 2021-06-09
Yazan: Cortez
E-Mail: cortez.noelia@yahoo.com
Mesaj: Don't buy traffic for your website until you've seen this first: http://bit.ly/boost-web-traffic-now

Tarih: 2021-06-11
Yazan: UWCAqXjn
E-Mail: markbarton9941@gmail.com
Mesaj: kXbgDfRdrCeSwuQ

Tarih: 2021-06-11
Yazan: nAeSsHjhaouFJCRP
E-Mail: markbarton9941@gmail.com
Mesaj: iyNczkpPvE

Tarih: 2021-06-11
Yazan: Wilde
E-Mail: lucretia.wilde14@googlemail.com
Mesaj: Good Afternoon

Tarih: 2021-06-13
Yazan: Trumbo
E-Mail: trumbo.daniele@gmail.com
Mesaj: Don't buy traffic for your website until you've seen this first: http://bit.ly/boost-web-traffic-now

Tarih: 2021-06-14
Yazan: Jones
E-Mail: eric.jones.z.mail@gmail.com
Mesaj: CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

Tarih: 2021-06-14
Yazan: Jones
E-Mail: eric.jones.z.mail@gmail.com
Mesaj: Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable.

Tarih: 2021-06-16
Yazan: Jones
E-Mail: eric.jones.z.mail@gmail.com
Mesaj: I have the solution:

Tarih: 2021-06-17
Yazan: Arthur
E-Mail: kattie.arthur@yahoo.com
Mesaj: Don't buy traffic for your website until you've seen this first: http://bit.ly/boost-web-traffic-now